در دنیای جدید این سخن كه " هر اثرﻯ ارزش یك بار خواندن را دارد " هم ناصواب است و هم ناممكن. پس باید به گزینش آثار برتر دست زد.

پایگاه جدید   آثار برتر   رونمایی شد...

www.AthareBartar.com

- دیویدراس‌، ویلیام؛ نظریه‌ اخلاقی‌ کانت‌: شرحی‌ بر تاسیس‌ مابعد الطبیعه‌ اخلاق‌، ترجمه محمد حسین‌ کمالی‌ نژاد، آبادان، موسسه‌ انتشارات‌ حکمت‌، ۱۳۸۶،  ۱۴۴ص‌.
این‌ کتاب‌ نقدی‌ بر کتاب‌ "ما بعد الطبیعه‌ اخلاق‌" نوشته‌ ایمانوئل‌ کانت‌ می‌باشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رسائل‌ الشجره‌ الالهیه‌ فی‌ علوم‌ الحقائق‌ الربانیه‌، تحقیق‌، تصحیح‌ و مقدمه ‌نجفقلی‌ حبیبی‌، تهران‌، موسسه‌ پژوهشی‌ حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، ۱۳۸۳‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- شیدان‌ شید، حسینعلی‌؛ عقل‌ در اخلاق‌ از نظرگاه‌ غزالی‌ و هیوم‌، قم‌، پژوهشی‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، ۱۳۸۳، ۳۴۸ ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- عزت، عبدالعزیز؛ ابن‌ مسکویه‌ فلسفته‌ الاخلاقیه‌ و مصادرها، قاهره، مکتبه‌ و مطبعه‌ مصطفی‌ البابی‌ الحلبی‌ و اولاده‌ بمصر،۱۳۲۵، ۲ج‌ در یک‌ مجلد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رسائل‌ فارسی‌ ادهم‌ خلخالی‌ مشتمل‌ بر چهارده‌ رساله‌ در عقاید و اخلاق‌ عرفان، به‌ اهتمام‌ عبدالله‌ نورانی، تهران، انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌، ۱۳۸۱.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- احیاء علوم‌ الدین، ترجه‌ مویدالدین‌ محمد خوارزمی‌، به‌ کوشش‌ حسین‌ خدیوجم، تهران‌، بنیاد فرهنگ‌ ایران‌، بی‌ تا.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- منهاج‌ العابدین، تصنیف‌ محمد غزالی، ترجمه‌ عمر بن‌ عبدالجبار سعدی‌ ساوی‌، تصحیح‌ احمد شریعتی، تهران‌، ناشر معلوم نیست،۱۳۵۹، ۲۳۶ ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- فصول‌ منتزعه‌ فارابی‌، ترجمه‌ حسن‌ ملکشاهی، تهران، سروش‌، ۱۳۸۲، ۲۰۷ ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- کی‌ فرانکنا، ویلیام؛ فلسفه‌ اخلاق‌، ترجمه‌ هادی‌ صادقی‌، قم‌، موسسه ‌فرهنگی‌ طه‌، ۱۳۸۳، ۲۷۱ ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- فروخ‌، عمر؛ عقاید فلسفی‌ ابوالعلاء فیلسوف‌ معره‌: درباره‌ سیاست‌ - توده‌ مردم‌ - فلسفه‌اخلاق‌ - فلسفه‌ طبیعی‌ - سرشت‌ انسان‌ - مذهب‌ - فلسفه‌ ماوراء الطبیعه‌ - بزرگان‌ دین‌ - تن‌ و روان‌  و...، ترجمه‌ حسین‌ خدیوجم‌، تهران، فیروزه‌،۱۳۸۱، ۴۲۴ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- فلسفه‌ اخلاق‌، ترجمه‌ انشاء الله‌ رحمتی‌، تهران‌، موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی ‌تبیان‌، ۱۳۷۸، ۴۰۰ ص‌.
کتاب‌ حاضر در بردارنده‌ عمده‌ مقالاتی‌ است‌ درباره‌ فلسفه‌ اخلاق‌ که‌ از دایره‌المعارف‌ فلسفه‌ ویراسته‌ پل‌ ادواردز تهیه ‌شده‌ است‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- فنایی، ابوالقاسم؛ دین‌ در ترازوی‌ اخلاق، تهران‌، موسسه‌ فرهنگی‌ صراط، ۱۳۸۴، ۲۷۴ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- نظریه‌ های‌ فلسفه‌ اخلاق، تدوین‌ کننده‌ فیلیپا فوت‌، مترجم‌ حسین‌ کاجی، تهران، روزنه‌، ۱۳۸۲، ۲۴۲ ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- شارل‌ - هانری‌ دو فوشه‌ کور، اخلاقیات‌ مفاهیم‌ اخلاقی‌ در ادبیات‌ فارسی‌ از سده‌ سوم‌ تا سده‌ هفتم‌ هجری‌، ترجمه‌ محمد علی‌ امیر معزی‌، تهران‌، مرکز نشر دانشگاهی‌ و انجمن‌ ایرانشناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌، ۱۳۷۷، ۶۲۷ ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- قاضی، محمد حسن؛ آیت‌ الحق‌: شرح‌ احوالات‌ سید العلماء الربانیین‌ و فخر العرفاء الکاملین‌ حضرت ‌حاج‌ سید علی‌ آقا قاضی‌ قدس‌ الله‌، نگارش‌ سید، ترجمه‌ سید محمد علی‌ قاضی‌ نیا، تهران‌، حکمت‌، ۱۳۸۳ - ۱۳۸۵، ۲جلد.‌
فلسفه‌ عرفان‌ شیعی‌ به‌ عنوان‌ مقدمه‌ نگارش‌ حسین‌غفاری‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- تعالیم‌ کنفوسیوس‌ "مکالمات‌" (گلچین‌ ادبیات‌ عرفانی‌)، ترجمه‌ متن‌ چینی‌ به ‌انگلیسی‌ دکتر آرتور ویلی‌، ترجمه‌ متن‌ چینی‌ به‌ فرانسوی‌ پی‌ یر ریکمنز، ترجمه‌ فریده‌ مهدوی‌ دامغانی‌، تهران‌، نشر تیر،۱۳۸۳، ۲۴۰ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- گری، جان؛ فلسفه‌ سیاسی‌ جان‌ استیوارت‌ میل، خشایار دیهیمی‌، تهران، طرح‌ نو، ۱۳۷۹، ۳۱۲ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- گنسلر، هری‌ جی‌؛ درآمدی‌ جدید به‌ فلسفه‌ اخلاق‌، مترجم‌ حمیده ‌بحرینی،‌ ویراستار مصطفی‌ ملکیان‌، تهران، آسمان‌ خیال‌: نقد قلم‌، ۱۳۸۵،  ۳۵۰ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- مطهری، مرتضی؛ فلسفه‌ اخلاق، تهران، صدرا، ۱۳۶۹، ۳۳۸ ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- مغنیه، محمد جواد؛ فلسفه‌ الاخلاق‌ فی‌ الاسلام‌، بیروت‌، دارالتیار الجدید، ۱۳۶۳، ۲۳۱ ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ملکیان، مصطفی؛ راهی‌ به‌ رهایی‌: جستاری‌ درباب‌ عقلانیت‌ و معنویت‌، تهران‌، نشر نگاه‌ معاصر،۱۳۸۱، ۵۱۷ ص‌.

شامل‌: تاملاتی‌ در باب‌ اسلامی‌ شدن‌ دانشگاه‌ ها، اسلام‌ لیبرالیسم‌، گفت‌ و گوی‌ تمدنها، شناخت‌ در قرآن‌، خویشتن‌ شناسی‌، دین‌ و دینداری‌ در جهان‌ معاصر، دین ‌وعقلانیت‌، انتظار بشر از دین‌، ... سنت‌ و تجدد، سنت‌ گرایان‌، نقد شووان‌ بر فلسفه‌های‌ جدید، فلسفه‌ نماز، فلسفه‌ فقه‌، بایسته‌ های‌ پژوهشی‌ قرآنی‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ملکیان، مصطفی؛ مهر ماندگار: مقالاتی‌ در اخلاق‌ شناسی‌، تهران، نگاه ‌معاصر، ۱۳۸۵، ۴۶۴ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- دمور، جورج‌ ادوارد؛ مبانی‌ اخلاق‌، ترجمه‌ غلامحسین‌ توکلی، تهران‌، پژوهشگاه‌ علوم‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌، ۱۳۸۵، ۴۹۵ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- النبهان‌، محمد فاروق‌؛ مفهوم‌ النفس‌ عند ابن‌ مسکویه‌، حلب‌، دارالرفاعی‌، ۱۳۸۳، 218ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- وارنوک، ج؛ فلسفه‌ اخلاق‌ در قرن‌ حاضر، ترجمه‌ و تعلیقات‌ صادق‌ لاریجانی، تهران، مرکز ترجمه‌ و نشر کتاب‌، ۱۳۶۸، ۲۱۵ ص‌.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- وارنوک، مری؛ فلسفه‌ اخلاق‌ در قرن‌ بیستم‌، ترجمه‌ ابوالقاسم‌ فنائی، قم، بوستان ‌کتاب‌ قم‌، ۱۳۸۰، ۳۷۵ ص‌.
 

 

 

[3][2][1][0]

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت آثار برتر است                                                            Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2012 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2012